Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
w Koszalinie
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
"/.../Nic bardziej nie wzmacnia młodego człowieka
jak okazana mu pomoc, serce i zaufanie/.../."

O PLACÓWCE


Zakład Poprawczy - Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie jest placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2017, poz. 487, z późn. zm.).


W skład Zakładu Poprawczego wchodzą:


 • Szkoła Podstawowa Nr 20
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9
 • Warsztaty Szkolne
 • Internat
 • Hostel
 • Zespół Diagnostyczno-Korekcyjny
 • Administracja i Obsługa

W Zakładzie Poprawczym zatrudnia się:


 • pracowników pedagogicznych - nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów,
 • pracowników administracyjnych,
 • pracowników obsługi,
 • pracowników medycznych,
 • pracowników ochrony.

Nadzór zwierzchni


Nadzór nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2018, poz. 969, z późn. zm.). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2017, poz. 487, z późn. zm.)


Nadzór pedagogiczny


 • Nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910, z późn. zm.).
 • Nadzór w zakresie nauczania w szkołach przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910, z późn. zm.) Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Szkoły


Szkoła Podstawowa Nr 20 w Koszalinie prowadzi przyuczenie w zawodzie:

 • a) stolarz

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 w Koszalinie prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:

 • a) ślusarz
 • b) stolarz
 • c) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


STATUT Szkoły Podstawowej Nr 20 w Koszalinie

STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 9 w Koszalinie

Warsztaty szkolne


Warsztaty szkolne uczestniczą w procesie nauczania i wychowania realizując zadania związane z przygotowaniem nieletniego do rynku pracy. Wykwalifikowana kadra oraz nowoczesne maszyny, urządzenia i narzędzia pozwalają na efektywne kształcenie uczniów na kierunkach:

 • ślusarz,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Warsztaty szkolne, we współpracy z ośrodkami szkoleniowymi, organizują szkolenia kursowe dające uprawnienia zawodowe w postaci:

 • kurs operatora wózka jezdniowego,
 • kurs spawacza,
 • kurs prawa jazdy kat. „B”,
 • kurs brukarza,
 • kurs stawiania ścianek kartonowo gipsowych i podwieszania sufitów lekkich,
 • kurs glazurnika
 • kurs malarz tapeciarz,
 • kurs wykańczania wnętrz.

Nasi absolwenci to wszechstronnie przygotowani i poszukiwani na rynku pracy specjaliści.


Internat


W Zakładzie Poprawczym w Koszalinie jedną z podstawowych ról w kształtowaniu rozwoju podopiecznych pełni Internat. Warunki w nim stworzone pozwalają na harmonijny i wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań podopiecznych. W pełni wyposażony nowoczesny kompleks mieszkalny umożliwia w sposób zbliżony do warunków domowych naukę, spędzanie wolnego czasu i wypoczynek. Bogata oferta resocjalizacyjna uwzględnia ciekawe i różnorodne formy zajęć, prowadzone w oparciu o:

 • Pracownie pracy twórczej

  • Pracownia artystyczna
  • Pracownia modelarska
  • Pracownia muzyczna
  • Pracownia techniczna
  • Pracownia komputerowa

 • Infrastrukturę sportową i tereny rekreacyjne

  • Pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej
  • Boisko do tenisa ziemnego
  • Wielofunkcyjne boiska tartanowe do gier zespołowych
  • Siłownia
  • Sala gimnastyczna
  • Zewnętrzny kompleks wypoczynkowy


Oferta resocjalizacyjna prowadzona jest również w oparciu o pracę w środowisku otwartym oraz szeroką współpracę z instytucjami środowiska lokalnego: • Spływy kajakowe
 • Wycieczki rowerowe
 • Zajęcia żeglarskie
 • Turystyka górska
 • Obozy narciarskie
 • Obozy przetrwania
 • Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych
 • Wolontariat

Opiekę nad wychowankami sprawuje wysoce wykwalifikowana, stale doskonaląca się kadra pedagogiczna. Wychowawcy internatu, posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą trudną. Dbają o ich bezpieczeństwo i pomagają im realizować, we współpracy z rodzicami/opiekunami, założenia Indywidualnego Planu Resocjalizacji.


Hostel


Hostel w ZP w Koszalinie to dział ośrodka z ponad 20 letnią tradycją. Przez wszystkie lata zmieniały się lokalizacje oraz charakter działalności. Na chwilę obecną mieści się na terenie ZP w Koszalinie w odrębnie przygotowanym budynku. Jest to nowoczesny obiekt, swoją infrastrukturą mocno przypominający warunki mieszkaniowe. Pracownicy w sprzyjającym otoczeniu wprowadzają wychowanków do samodzielnego, dojrzałego życia i integracji ze środowiskiem. Stopniowo pomagają rozwiązywać problemy wiążące się z uzyskiwaniem samodzielności. Dyskretna opieka wychowawcza pozwala wychowankom na autonomiczne podejmowanie decyzji i wchodzenie w dorosłość z pełnymi tego konsekwencjami.


Nasi podopieczni podejmują pracę w środowisku lokalnym, biorą udział w życiu kulturalnym miasta, utożsamiają się nim, poznają, co w konsekwencji, w wielu przypadkach, prowadzi do osiedlenia się w Koszalinie.


Zespół diagnostyczno - korekcyjny


Zespół diagnostyczno - korekcyjny jest integralnym działem placówki. W skład zespołu wchodzą psycholog oraz pedagog - terapeuta. Członkowie zespołu obejmują wychowanków szeroko rozumianą pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Wspierają wychowanków w rozwiązywaniu ich bieżących problemów. Pomagają nabywać kompetencje, umożliwiające przyszły proces usamodzielnienia się w środowisku otwartym. Udzielają pomocy wychowankom w procesie adaptacji, rozpoznają indywidualne potrzeby nieletnich, prowadzą odziaływania terapeutyczne wobec wychowanków. Obszary pracy indywidualnej z wychowankami to głównie problemy emocjonalne, problemy w relacjach, problemy uzależnień od substancji psychoaktywnych. Ponadto członkowie zespołu diagnostyczno - korekcyjnego prowadzą z wychowankami specjalistyczne zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne.


Do zadań zespołu należy współtworzenie z wychowankami oraz innymi pracownikami Indywidualnych Planów Resocjalizacji oraz ich modyfikacja, a także prowadzenie dokumentacji, sporządzanie opinii, podejmowanie działai1 o charakterze interwencyjnym, mediacyjnym. Członkowie zespołu biorą udział w przygotowaniu wychowanków do zwolnienia z zakładu w trybie art. 86 upn. lub umieszczenia poza zakładem art. 90 upn. Stałym elementem w pracy zespołu diagnostyczno - korekcyjnego jest praca w obszarze uzależnień, w tym profilaktyka uzależnień z wykorzystaniem autorskiego programu. Pomocniczą metodą w pracy z wychowankami jest prowadzenie treningów EEG Biofeedback.


Bogata infrastruktura, w tym pomieszczenia do pracy indywidualnej z wychowankami oraz sala terapeutyczna do pracy grupowej pozwalają stworzyć sprzyjający, bezpieczny klimat w pracy z wychowankami.


Krótko o historii naszej placówki


Koszalińska placówka została zaprojektowana i zbudowana od podstaw jako obiekt specjalnie przystosowany do pobytu w nim i resocjalizacji nieletnich.
Oficjalnie uroczyste otwarcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich (chłopców) w Koszalinie nastąpiło 26 września 1972 r.
Przez wszystkie lata funkcjonowania placówki ambicją dyrekcji, jak i wielu pracowników było nieustanne doskonalenie warsztatu pracy, jej organizacji i poprawianie skuteczności oddziaływań wychowawczych.
Efektem tych działań było opracowanie w zakładzie koszalińskim systemu wychowawczego i oddziaływań terapeutycznych, silnie osadzonych w realiach środowiska otwartego, który stał się modelowym rozwiązaniem dla tego typu placówek w Polsce.
Nowatorskie rozwiązanie systemu wychowawczego i nasze wieloletnie doświadczenie w jego tworzeniu stało się, w dniu 13 maja 1994 roku, podstawą do wydania przez Ministra Sprawiedliwości decyzji o przekształceniu Zakładu Poprawczego w Koszalinie na pierwszy w kraju Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej.
Minione lata istnienia naszej placówki - to wiele najprzeróżniejszych wydarzeń, które składają się na ukształtowanie wizerunku ośrodka, zarówno w środowisku lokalnym Koszalina, jak i na mapie resocjalizacyjnej zakładów w Polsce.

Kontakt


Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej,
ul. 4 Marca 36,
75-708 Koszalin


Dyrektor ZP MOAS w Koszalinie:
Bogusław Herman


94 342 52 18

fax automatyczny: 94 342 40 94


sekretariat@koszalin.zp.gov.pl