Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
w Koszalinie
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
"/.../Nic bardziej nie wzmacnia młodego człowieka
jak okazana mu pomoc, serce i zaufanie/.../."

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Podstawa prawna:

 1. Art. 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848).
 2. Załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Zakład Poprawczy – Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Poprawczego – Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie o adresie https://www.koszalin.zp.gov.pl.


 1. Data publikacji strony internetowej:
  31.03.2021 r.

 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony dotyczącej na zmiany wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania:
  31.03.2021 r.

 3. Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
  Nie dokonano oceny dostępności cyfrowej strony www ośrodka – strona w budowie.

 4. Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie wyznaczył w dniu 16 września 2020 roku Pana Sylwestra Kuciaka na stanowisko koordynatora do spraw dostępności.
  Kontakt z koordynatorem:
  Zakład Poprawczy – Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie
  Sylwester Kuciak
  ul. 4 Marca 36,
  75-708 Koszalin,
  telefon: 94 348 60 70 wew. 302,
  faks: 94 342 40 94,
  e-mail: s.kuciak@koszalin.zp.gov.pl

 5. Możliwe do użycia skróty klawiszowe na stronie:
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki.

 6. Dostępność architektoniczna:
  Zakład Poprawczy – Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie mieszczący się przy ulicy 4-go Marca 36 w Koszalinie nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek Hostelu jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 7. Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.

 8. Zakład Poprawczy – Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie nie posiada aplikacji mobilnej.
  Strony są przystosowane do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

 9. Informacja o dostępności strony:

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

  Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Zakład Poprawczy – Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Poprawczy – Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Zakład Poprawczy – Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie, odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:
  https://www.rpo.gov.pl,
  Infolinia: 800 676 676.


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  na adres pocztowy:
  Zakład Poprawczy – Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie,
  ul. 4-go Marca 36,
  75-708 Koszalin,

  lub na adres e-mail:
  sekretariat@koszalin.zp.gov.pl
  lub telefonicznie:
  94 348 60 70.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 10. W najbliższym czasie strona będzie spełniała wymagania WCAG dotyczące kontrastu na poziomie AAA.

Dyrektor
Zakładu Poprawczego
Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej
w Koszalinie


Logo dokumentu PDF Wersja PDF dokumentu.

Kontakt


Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej,
ul. 4 Marca 36,
75-708 Koszalin


Dyrektor ZP MOAS w Koszalinie:
Bogusław Herman


94 342 52 18

fax automatyczny: 94 342 40 94


sekretariat@koszalin.zp.gov.pl