Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
w Koszalinie
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
"/.../Nic bardziej nie wzmacnia młodego człowieka
jak okazana mu pomoc, serce i zaufanie/.../."

Dla Rodziców


Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny odbywają się w niedziele i święta lub w inne dni za zgodą dyrektora placówki. Miejscem odwiedzin jest sala odwiedzin.
 2. Wychowanków ośrodka mogą odwiedzać rodzice, opiekunowie prawni , krewni, a także inne niespokrewnione osoby – o ile zachowanie oraz sposób kontaktowania się z wychowankiem nie zakłóca ustalonego porządku w zakładzie.
 3. Rodzice oraz prawni opiekunowie mogą odwiedzać wychowanków w każdym dniu tygodnia, o każdej porze dnia po wcześniejszym uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem zakładu lub osobą upoważnioną.
 4. W przypadkach szczególnych odwiedziny mogą odbywać się w grupie wychowawczej internatu, w izbie przejściowej, w izbie chorych, w Hostelu lub w innych pomieszczeniach ośrodka wskazanych przez dyrektora zakładu lub upoważnionych pracowników.
  W każdym przypadku odwiedziny odbywają się pod nadzorem pracownika ośrodka.
 5. Odwiedziny odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00. W uzasadnionych przypadkach czas odwiedzin można przedłużyć. Decyzję o przedłużeniu odwiedzin podejmuje dyrektor lub pracownik sprawujący nadzór nad zakładem w tym dniu.
 6. Osoby wchodzące na teren ośrodka zobowiązane są do:
  • okazania strażnikowi dokumentu tożsamości,
  • dostosowania się do uwag i poleceń pracownika ochrony wykonującego czynności kontrolne wobec osób odwiedzających, tj. kontroli rzeczy wnoszonych, które mają być przekazane wychowankom, np.: środków pieniężnych, sprzętu RTV oraz innych przedmiotów wartościowych,
  • przestrzegania zakazu wnoszenia na teren zakładu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 7. Wychowankowi można odmówić odwiedzin:
  • jeżeli ograniczenie takie wynika z właściwego zarządzenia sędziego wykonującego środek poprawczy lub prowadzącego inne postępowanie w sprawie nieletniego,
  • jeżeli odwiedzający nie ukończył 15 roku życia i jest bez opieki rodzica bądź opiekuna prawnego,
  • jeżeli decyzją dyrektora zakładu ograniczone zostanie prawo do odwiedzin osobom (w tym rodzicom), które: wywierają negatywny wpływ na postawy i zachowania nieletniego, naruszają ustalony porządek w zakładzie, zaburzają atmosferę wychowawczą placówki, znajdują się pod wpływem alkoholu, czy innych środków odurzających, itp.; o swojej decyzji dyrektor zakładu powiadamia właściwy Sąd Rodzinny.

Zasady przesyłania paczek


Zgodnie z § 64 i § 89 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.


Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków:


Zgodnie z § 63 oraz § 88 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy.


Kontakt


Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej,
ul. 4 Marca 36,
75-708 Koszalin


Dyrektor ZP MOAS w Koszalinie:
Bogusław Herman


94 342 52 18

fax automatyczny: 94 342 40 94


sekretariat@koszalin.zp.gov.pl