Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94

ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNO-KOREKCYJNY

W skład zespołu diognostyczno-korekcyjnego wchodzą specjaliści
w dziedzinach:
psychologia, pedagogika, terapia.
Podstawowe zadania zespołu diagnostyczno-korekcyjnego:
 • analizowanie i wykorzystywanie w pracy diagnoz psychologiczno-pedagogicznych sporządzanych przed umieszczeniem wychowanka w MOAS Koszalin, sporządzanie wstępnej charakterystyki wychowanka poprzez opracowanie „arkusza rozmowy wstępnej” oraz przekazanie ramowych wskazań do pracy resocjalizacyjnej,

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków,

 • wykonywanie psychologicznych badań testowych w celu określenia głównych obszarów pracy z wychowankiem,

 • rozpoznawanie problemu dotyczącego używania substancji psychoaktywnych; ocena profilu nadużywania lub uzależnienia; prognozowanie funkcjonowania wychowanka zażywającego substancje psychoaktywne,

 • sporządzanie Indywidualnych Planów Resocjalizacji dla nieletnich umieszczonych w MOAS Koszalin oraz bieżąca korekta i modyfikacja,

 • organizowanie i sprawowanie bezpośredniej, aktywnej pracy i szeroko rozumianej opieki indywidualnej nad wychowankami również poprzez ścisłą współpracę ze specjalistami spoza ośrodka,

 • otaczanie szczególną opieką nieletnich nowo przybyłych do ośrodka, mających problemy adaptacyjne, trudną sytuację rodzinną - socjalną oraz przejawiających deficyty dydaktyczne i rozwojowe,

 • kwalifikowanie wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej oraz zajęć specjalistycznych,

 • podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym oraz mediacyjnym,

 • pomoc i przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia,

 • prowadzenie działalności w obszarze profilaktyki uzależnień oraz innych zachowań ryzykownych,

 • prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych o charakterze profilaktycznym, psychoedukacyjnym, socjoterapeutycznym i psychokorekcyjnym,

 • stała obserwacja procesu adaptacji wychowanków do warunków ośrodka i ocena postępów w ich resocjalizacji; udział w bieżącym korygowaniu zaburzeń i deficytów,

 • pedagogizacja rodzin; nawiązywanie i kontynuowanie kontaktów z rodzicami i opiekunami nieletnich; współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udzielanie wsparcia emocjonalnego oraz poradnictwo i konsultacje z rodzinami,

 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych przez członków zespołu (udział w specjalistycznych formach szkolenia),

 • prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodka z zakresu podstaw psychologii oraz z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, w ramach organizowanych w zakładzie form doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

 • udział w kształtowaniu i doskonaleniu kompetencji społecznych i zawodowych nieletnich,

 • sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych, stanowisk, wniosków dotyczących funkcjonowania nieletnich w MOAS na potrzeby sądów i innych upoważnionych instytucji,

 • przygotowywanie wychowanków do warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego lub umieszczenia poza zakładem w trybie art. 90 upn,

 • stałe aktualizowanie danych sieciowego programu komputerowego ośrodka,