Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94

WYBRANE FORMY PRACY POZALEKCYJNEJ

Ż E G L A R S T W O
Podczas sezonu żeglarskiego wychowankowie uczestniczą w rejsach po jeziorze Jamno .
Galeria
K A J A K A R S T W O

Galeria
Spływy kajakowe po polskich rzekach oraz jeziorach pozwalają wychowankom podnosić tężyznę fizyczną oraz poznawać piękno przyrody.
W Ę D K A R S T W O
Wychowankowie ośrodka biorą udział w połowach ryb na Bałtyku oraz na wodach śródlądowych.
Galeria
M O T O R O W O D N I A C T W O

Galeria
Wyróżniający się wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozwalających uzyskać uprawnienia sternika motorowodnego.
B I W A K I
W sezonie letnim organizowane są biwaki, na których wychowankowie uczą się zachowań ekologicznych oraz radzenia sobie w trudnych warunkach obozowych.
Galeria
W Y C I E C Z K I   R O W E R O W E

Galeria
Wycieczki rowerowe pozwalają poznać okolicę Koszalina i uczą poruszania się po po drogach w grupie zorganizowanej.
T U R Y S T Y K A   G Ó R S K A
Turystyka górska pozwala obcować z naturą oraz kształtować własny charakter.
Galeria
L E K K O A T L E T Y K A

Galeria
Dzięki uczestnictwu w zajęciach lekkoatletycznych młodzież naszego ośrodka pracuje nad wszechstronnym rozwojem fizycznym.
M O T O R O W E R Y
W ośrodku młodzi ludzie zdobywają również umiejętność jazdy na motorowerze.
Galeria
K A R T I N G I

Galeria
Fani motoryzacji mogą próbować swoich sił ma torze kartingowym jeżdżąc kartami.
N A R C I A R S T W O  I   K U L I G I
W okresie zimowym pod okiem instruktora narciarstwa wychowankowie uczą się jazdy na narta zjazdowych lub uczestniczą w kuligach organizowanych przez MOAS.
Galeria
G R Y   Z E S P O Ł O W E  (KOSZYKÓWKA,  SIATKÓWKA,  PIŁKA  NOŻNA)

Galeria
Dużą popularnością, wśród wychowanków zakładu, cieszą się gry zespołowe: piłka halowa, siatkówka, koszykówka, piłka nożna itp.
K O Ł O    B I L A R D O W E
Chętni mogą spędzać wolny czas na nauce i podnoszeniu swoich umiejętności gry w bilard stołowy.
Galeria
K O Ł O  T E A T R A L N E

Galeria
Uzdolnieni aktorsko lub wokalnie wychowankowie mogą uczestniczyć w przedstawieniach lub koncertach organizowanych pod kierunkiem nauczycieli lub wychowawców.
K O N C E R T Y   I   P R Z E D S T A W I E N I A
Często gościmy ciekawych artystów, którzy występują przed wychowankami. Odbywają się również wyjścia na koncerty lub do kina poza zakład.
Galeria
W I E L K A   O R K I E S T R A   Ś W I Ą T E C Z N E J    P O M O C Y

Galeria
Corocznie nasi wychowankowie współpracują z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy przy sklejaniu puszek oraz organizacji imprezy.
K U R S Y
W naszym ośrodku odbywają się cyklicznie kursy zawodowe w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Galeria