Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94

INTERNAT

PODSTAWOWE ZADANIA INTERNATU

Do podstawowych zadań internatu, realizowanych wobec wychowanków, należy:
 • zabezpieczenie odpowiednich warunków (socjalnych i wychowawczych) zapewniających prawidłowy rozwój osobowości wychowanków,
 • rozwijanie u wychowanków przynależności do grup,
 • zaspokajanie potrzeb psychofizycznych wychowanków,
 • pobudzanie wiary w siebie i swoje możliwości, w celowość podejmowania wartościowych inicjatyw, także dla podniesienia swojej samooceny,
 • wyrabianie umiejętności krytycznej oceny swego postępowania,
 • wyrabianie umiejętności samokontroli i opanowania swych impulsów i emocji, w celu świadomego unikania sytuacji konfliktowych,
 • stawianie wychowankom coraz większych wymagań oraz kształtowanie odpowiedzialności wobec siebie i wobec grupy za swoje postępowanie,
 • kształtowanie świadomej dyscypliny wychowanków,
 • wyrabianie umiejętności kształtowania własnych, zgodnych z interesem społecznym i porządkiem prawnym, planów i zadań życiowych.
Podstawowe funkcje internatu ośrodka:
 • opiekuńcza
 • dydaktyczna
 • społeczna
 • diagnostyczna

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ W GRUPACH INTERNATU

Przystosowanie do życia w rodzinie:
 • 1. Nauka podstawowych czynności domowych - pranie sprzątanie prasowanie
 • 2. Zajęcia kulinarne
 • 3. Nauka dbałości o higienę osobistą
 • 4. Pogadanki na temat roli ojca w rodzinie
 • 5. Doskonalenie umiejętności porządkowych
 • 6. Planowanie wydatków
 • 7. Kształtowanie więzi rodzinnych
 • 8. Kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych
 • 9. Wychowanie seksualne
Zajęcia świetlicowe:
 • 1. Zebrania grupowe
 • 2. Pogadanki
 • 3. Quizy
 • 4. Zgaduj - zgadule
 • 5. Turnieje wiedzy
 • 6. Nauka pisania podań życiorysów, wypełniania druków
 • 7. Zajęcia plastyczne
 • 8. Szkolenia komunikacyjne
 • 9. Nauka autoprezentacji
 • 10. Wieczornice
Zajęcia profilaktyczne:
 • 1. Zapobiegania narkomanii
 • 2. Zapobiegania alkoholizmowi
 • 3. Zapobiegania nikotynizmowi
 • 4. Wiedzy na temat AIDS
 • 5. Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Zajęcia sportowe:
 • 1. Gry i zabawy sportowe w sali gimnastycznej
 • 2. gry szkolne w piłkę, nożną, koszykową, siatkową
 • 3. turnieje, szachowe, bilard, tenisa stołowego, warcaby.
 • 4. zajęcia kulturystyczne

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ INTERNAT

Zajęcia w ośrodku:
 • 1. Rozgrywki między grupowe (koszykowa, p. siatkowa, p. nożna, p. halowa, p. palantowa),
 • 2. Turnieje (szachy, warcaby, bilard, dart),
 • 3. Konkursy plastyczne,
 • 4. Turniej na najsprawniejszego wychowanka
 • 5. Turniej STRONGMAN
Zajęcia w klubie:
 • 1. Spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • 2. Projekcje, odczyty,
 • 3. Koncerty,
 • 4. Spektakle teatralne,
 • 5. Klub filmowy,
 • 6. Wieczornice,
 • 7. Karaoke,
 • 8. Konkurs wiedzy o AIDS,
 • 9. Konkurs udzielania pierwszej pomocy,
 • 10. Konkurs wiedzy o PCK
Koła zainteresowań:
 • 1. Komputerowe
 • 2. Gier sportowych
 • 3. Rowerowe
 • 4. Kulturystyczne
 • 5. Żeglarskie
 • 6. Sportów walki
 • 7. Techniczne
 • 8. Muzyczno-plastyczne
Zajęcia poza ośrodkiem:
 • 1. Spływy kajakowe, biwaki''
 • 2. Zajęcia żeglarskie,
 • 3. Zajęcia na basenie,
 • 4. Wyjścia do kina,
 • 5. Wyjścia na targi,
 • 6. Wycieczki rowerowe,
 • 7. Wyjazd na Jesienną Akademię Przygody,
 • 8. Wyjazd na zimowisko narciarskie,
 • 9. Wycieczki nad morze,
 • 10. Udział w mszach świętych na terenie Koszalina

WSPÓŁPRACA OŚRODKA ZA POŚREDNICTWEM INTERNATU ZE ŚRODOWISKIEM ZEWNĘTRZNYM

 • 1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Koszalin
 • 2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie
 • 3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Oddział Koszalin
 • 4. Okręgowy Związek Żeglarski w Koszalinie
 • 5. Wyższe Seminarium Duchowne w Wilkowie
 • 6. Parafia Katedralna
 • 7. Towarzystwo Chrześcijańskie ul. Gnieźnieńska
 • 8. Klub Sportowy Gwardia Koszalin
 • 9. Koło Łowieckie ECHO Sianów
 • 10. Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie
 • 11. Zespół Szkół Ekonomicznych w Koszalinie
 • 12. Zakład Karny w Wierzchowie
 • 13. Zakład Karny w Czarnem
 • 14. Koszaliński Ośrodek Sportu i Rekreacji (basen)