Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
w Koszalinie
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Nic bardziej nie wzmacnia młodego człowieka
jak okazana mu pomoc, serce i zaufanie.

Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy - Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie, z siedzibą pod adresem:
  ul. 4-go Marca 36,
  75-708 Koszalin,

  reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Pana Sylwestera Kuciaka , z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  kontakt tel: 94 348 60 70;
  adres e-mail: iod@koszalin.zp.gov.pl
  pisemnie na adres naszego Zakładu wskazany w pkt.1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Poprawczego - Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
   ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 3 za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Kontakt


Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej,
ul. 4 Marca 36,
75-708 Koszalin


Dyrektor ZP MOAS w Koszalinie:
Bogusław Herman


94 342 52 18

fax automatyczny: 94 342 40 94


sekretariat@koszalin.zp.gov.pl