Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94
ZADANIA I HISTORIA
Kogo wychowujemy i jaki jest cel naszej pracy ?

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie jest placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat.
Podstawowym zadaniem ośrodka jest wychowanie resocjalizacyjne przebywających w nim wychowanków, zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przygotowania do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Zadania podstawowe ośrodek realizuje przez:
  • zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły i internatu,
  • naukę zawodu i wychowanie przez pracę we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych lub w zakładach pracy poza ośrodkiem, a także poprzez inne formy kształcenia zawodowego wychowanków,
  • oddziaływania terapeutyczne, czyli stosowanie specjalistycznych technik psychoterapeutycznych, treningów interpersonalnych, terapii przez sztukę oraz różnorakich form terapii zajęciowej,
  • udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska.
Krótko o historii naszej placówki
  • koszalińska placówka została zaprojektowana i zbudowana od podstaw jako obiekt specjalnie przystosowany do pobytu w nim i resocjalizacji nieletnich,
  • oficjalnie uroczyste otwarcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich (chłopców) w Koszalinie nastąpiło 26 września 1972 r.,
  • przez wszystkie lata funkcjonowania placówki ambicją dyrekcji, jak i wielu pracowników było nieustanne doskonalenie warsztatu pracy, jej organizacji i poprawianie skuteczności oddziaływań wychowawczych. Efektem tych działań było opracowanie w zakładzie koszalińskim systemu wychowawczego i oddziaływań terapeutycznych, silnie osadzonych w realiach środowiska otwartego, który stał się modelowym rozwiązaniem dla tego typu placówek w Polsce. Nowatorskie rozwiązanie systemu wychowawczego i nasze wieloletnie doświadczenie w jego tworzeniu stało się, w dniu 13 maja 1994 roku, podstawą do wydania przez Ministra Sprawiedliwości decyzji (zarządzenia) w sprawie przekształcenia Zakładu poprawczego w Koszalinie na pierwszy w kraju Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej,
  • minione lata istnienia naszej placówki - to wiele najprzeróżniejszych wydarzeń, które składają się na ukształtowanie wizerunku ośrodka, zarówno w środowisku lokalnym Koszalina, jak i na mapie resocjalizacyjnej zakładów w Polsce.